کلیدهای میانبر کیبورد ویرچوال دی جی

کلیدهای میانبر کیبورد ویرچوال دی جی

ویرچوال دی جی دارای 2 نقشه کیبورد از پیش تعریف شده داخلی هستش.

که به طور پیش فرض کارخانه که روی Master یا Active Deck متمرکز است ، و پیش فرض کارخانه اختیاری است که از منطق چپ Deck / Right Deck استفاده می کند.

کلیدهای میانبر کیبورد ویرچوال دی جی 2020

shortcut keys for virtual dj

Key
Default
Optional
Zoom Scratch Wave (+5%)
0
Reloop
Right Deck Hot Cue 5
1
Loop 1
Left Deck Hot Cue 1
2
Loop 2
Left Deck Hot Cue 2
3
Nothing
Left Deck Hot Cue 3
4
Loop 4
Left Deck Hot Cue 4
5
Loop 8
Left Deck Hot Cue 5
6
Loop 16
Right Deck Hot Cue 1
7
Loop 32
Right Deck Hot Cue 2
8
Loop Half
Right Deck Hot Cue 3
9
Loop Double
Right Deck Hot Cue 4
;
Right Deck Loop Out
=
Zoom Scratch Wave (-5%)
A
Right Deck Reverse
ALT + ‘
Right Deck Reloop/Exit Reloop
ALT + 0
Goto Cue 10
Right Deck Loop 16
ALT + 1
Goto Cue 1
Left Deck Loop 1
ALT + 2
Goto Cue 2
Left Deck Loop 2
ALT + 3
Goto Cue 3
Left Deck Loop 4
ALT + 4
Goto Cue 4
Left Deck Loop 8
ALT + 5
Goto Cue 5
Left Deck Loop 16
ALT + 6
Goto Cue 6
Right Deck Loop 1
ALT + 7
Goto Cue 7
Right Deck Loop 2
ALT + 8
Goto Cue 8
Right Deck Loop 4
ALT + 9
Goto Cue 9
Right Deck Loop 8
ALT + [
Left Deck Reloop/Exit Reloop
ALT + B
Sampler 5 Stop
ALT + C
Sampler 3 Stop
ALT + D
Right Deck Seek -2
ALT + E
Left Deck Seek -2
ALT + F
Right Deck Seek +2
ALT + N
Sampler 6 Stop
ALT + R
Left Deck Seek +2
ALT + S
Right Deck Load & Remove from Sidelist
ALT + SHIFT + LEFT
Left Deck Unload
ALT + SHIFT + RIGHT
Right Deck Unload
ALT + SPACE
Mix Now
Open PBM Editor
ALT + V
Sampler 4 Stop
ALT + W
Left Deck Load & Remove from Sidelist
ALT + X
Sampler 2 Stop
ALT + Z
Sampler 1 Stop
B
Sampler Pad 5
C
Cue Stop
Sampler Pad 3
CTRL + –
Font Size -1
CTRL + =
Font Size +1
CTRL + 0
Set Cue 10
Right Deck Set Cue 5
CTRL + 1
Set Cue 1
Left Deck Set Cue 1
CTRL + 2
Set Cue 2
Left Deck Set Cue 2
CTRL + 3
Set Cue 3
Left Deck Set Cue 3
CTRL + 4
Set Cue 4
Left Deck Set Cue 4
CTRL + 5
Set Cue 5
Left Deck Set Cue 5
CTRL + 6
Set Cue 6
Right Deck Set Cue 1
CTRL + 7
Set Cue 7
Right Deck Set Cue 2
CTRL + 8
Set Cue 8
Right Deck Set Cue 3
CTRL + 9
Set Cue 9
Right Deck Set Cue 4
CTRL + ALT + 0
Right Deck Loop Roll 2
CTRL + ALT + 1
Left Deck Loop Roll 1/8
CTRL + ALT + 2
Left Deck Loop Roll 1/4
CTRL + ALT + 3
Left Deck Loop Roll 1/2
CTRL + ALT + 4
Left Deck Loop Roll 1
CTRL + ALT + 5
Left Deck Loop Roll 2
CTRL + ALT + 6
Right Deck Loop Roll 1/8
CTRL + ALT + 7
Right Deck Loop Roll 1/4
CTRL + ALT + 8
Right Deck Loop Roll 1/2
CTRL + ALT + 9
Right Deck Loop Roll 1
CTRL + BACK
Go to Last Folder
Go to Last Folder
CTRL + DELETE
Remove Track from Playlist
CTRL + DOWN
Set File BPM to 50%
CTRL + F
Search
Search
CTRL + N
Record
CTRL + NUM*
Pitch Reset
CTRL + NUM+
Pitch +0.2
CTRL + NUM-
Pitch -0.2
CTRL + P
Add File to Sidelist
CTRL + PAGE.DOWN
Crossfader 0% (Left)
CTRL + PAGE.UP
Crossfader 100% (Right)
CTRL + R
Open File in OS
CTRL + SHIFT + 0
Right Deck Delete Cue 5
CTRL + SHIFT + 1
Left Deck Delete Cue 1
CTRL + SHIFT + 2
Left Deck Delete Cue 2
CTRL + SHIFT + 3
Left Deck Delete Cue 3
CTRL + SHIFT + 4
Left Deck Delete Cue 4
CTRL + SHIFT + 5
Left Deck Delete Cue 5
CTRL + SHIFT + 6
Right Deck Delete Cue 1
CTRL + SHIFT + 7
Right Deck Delete Cue 2
CTRL + SHIFT + 8
Right Deck Delete Cue 3
CTRL + SHIFT + 9
Right Deck Delete Cue 4
CTRL + SHIFT + DOWN
Browser Enter
CTRL + SHIFT + TAB
Sideview -1
CTRL + SHIFT + UP
Browser Folder
CTRL + SPACE
Automix Start/Stop
CTRL + TAB
Sideview +1
CTRL + UP
Set File BPM to 200%
CTRL + V
Video Window Open/Close
CTRL + Z
Undo Load
DOWN
Browser Scroll +1
ESCAPE
Loop
F1
Sampler 1 Play/Stop
F2
Sampler 2 Play/Stop
F3
Sampler 3 Play/Stop
F4
Sampler 4 Play/Stop
F5
Sampler 5 Play/Stop
Left Deck Keylock On/Off
F6
Sampler 6 Play/Stop
F7
Sampler 7 Play/Stop
F8
Sampler 8 Play/Stop
F9
Sampler 9 Play/Stop
F10
Right Deck Keylock On/Off
G
Right Deck Pitch Bend -1%
H
Right Deck Pitch Bend +1%
I
Left Deck Cue
J
Right Deck Dump (while pressed)
K
Right Deck Cue
L
Right Deck Loop In
LEFT
Nudge +10ms
M
N
Sampler Pad 6
NUM*
Pitch 100%
NUM+
Pitch +0.05
NUM-
Pitch -0.05
O
Left Deck Loop In
ONEXIT
ONINIT
P
Play/Pause
Left Deck Loop Out
PAGE.DOWN
Crossfader -10%
PAGE.UP
Crossfader +10%
RIGHT
Nudge -10ms
Q
Left Deck Reverse
S
Stop
Right Deck Play/Pause
SHIFT + ESCAPE
Settings
SHIFT + F1
Sampler 1 Play (while pressed)
SHIFT + F2
Sampler 2 Play (while pressed)
SHIFT + F3
Sampler 3 Play (while pressed)
SHIFT + F4
Sampler 4 Play (while pressed)
SHIFT + F5
Sampler 5 Play (while pressed)
SHIFT + F6
Sampler 6 Play (while pressed)
SHIFT + F7
Sampler 7 Play (while pressed)
SHIFT + F8
Sampler 8 Play (while pressed)
SHIFT + F9
Sampler 9 Play (while pressed)
SHIFT + F10
Sampler 10 Play (while pressed)
SHIFT + F11
Sampler 11 Play (while pressed)
SHIFT + F12
Sampler 12 Play (while pressed)
SHIFT + LEFT
Pitch Bend +5%
Left Deck Load
SHIFT + NUM+
Pitch +0.01
SHIFT + NUM-
Pitch -0.01
SHIFT + P
Play (while pressed)
SHIFT + RIGHT
Pitch Bend -5%
Right Deck Load
SHIFT + SPACE
Sync
SPACE
Play/Pause
Play/Pause
T
Left Deck Pitch Bend -1%
TAB
Select Active Deck
Select Active Deck
U
Left Deck Dump (while pressed)
UP
Browser Scroll -1
V
Sampler Pad 4
W
Left Deck Play/Pause
X
Sampler Pad 2
Y
Left Deck Pitch Bend +1%
Z
Sampler Pad 1

کلیدهای میانبر کیبورد ویرچوال دی جی 7

shortcut keys for virtual dj

0 – reloop
1 – loop 1
2 – loop 2
3 – nothing
4 – loop 4
5 – loop 8
6 – loop 16
7 – loop 32
8 – loop_half
9 – loop_double
ALT+1 – goto_cue 1
ALT+2 – goto_cue 2
ALT+3 – goto_cue 3
ALT+4 – goto_cue 4
ALT+5 – goto_cue 5
ALT+6 – goto_cue 6
ALT+7 – goto_cue 7
ALT+8 – goto_cue 8
ALT+9 – goto_cue 9
ALT+10 – goto_cue 10
ALT+SPACE – mix
C – cue_stop
CTRL+0 – set_cue 10
CTRL+1 – set_cue 1
CTRL+2 – set_cue 2
CTRL+3 – set_cue 3
CTRL+4 – set_cue 4
CTRL+5 – set_cue 5
CTRL+6 – set_cue 6
CTRL+7 – set_cue 7
CTRL+8 – set_cue 8
CTRL+9 – set_cue 9
CTRL+BACK – goto_last_folder
CTRL+F – search
CTRL+NUM* – pitch_reset
CTRL+NUM+ – pitch +0.2
CTRL+NUM- – pitch -0.2
CTRL+PAGE.DOWN – crossfader 0%
CTRL+PAGE.UP – crossfader 100%
CTRL+SHIFT+TAB – page -1
CTRL+SPACE – automix
CTRL+TAB – page +1
CTRL+V – video
ESCAPE – loop
F1 – sampler 1 play_stop
F2 – sampler 2 play_stop
F3 – sampler 3 play_stop
F4 – sampler 4 play_stop
F5 – sampler 5 play_stop
F6 – sampler 6 play_stop
F7 – sampler 7 play_stop
F8 – sampler 8 play_stop
F9 – sampler 9 play_stop
F10 – sampler 10 play_stop
F11 – sampler 11 play_stop
F12 – sampler 12 play_stop
LEFT – nudge +10ms
NUM* – pitch 100%
NUM+ – pitch +0.05
NUM- – pitch -0.05
P – play_pause
PAGE.DOWN – crossfader -10%
PAGE.UP – crossfader +10%
RIGHT – nudge -10ms
S – stop
SHIFT+F1 – sampler 1 play while_pressed
SHIFT+F2 – sampler 2 play while_pressed
SHIFT+F3 – sampler 3 play while_pressed
SHIFT+F4 – sampler 4 play while_pressed
SHIFT+F5 – sampler 5 play while_pressed
SHIFT+F6 – sampler 6 play while_pressed
SHIFT+F7 – sampler 7 play while_pressed
SHIFT+F8 – sampler 8 play while_pressed
SHIFT+F9 – sampler 9 play while_pressed
SHIFT+F10 – sampler 10 play while_pressed
SHIFT+F11 – sampler 11 play while_pressed
SHIFT+F12 – sampler 12 play while_pressed
SHIFT+LEFT – pitch_bend +5%
SHIFT+NUM+ – pitch +0.01
SHIFT+NUM- – pitch -0.01
SHIFT+P – play while_pressed
SHIFT+RIGHT – pitch_bend -5%
SHIFT+SPACE – sync
SPACE – play_pause
TAB – deck active select


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست